Sivil Savunma
12 Haziran 2022

    Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı hastanemiz çalışanları, hastalar ve refakatçilerin can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, hastanemiz faaliyetlerinin idamesinin sağlanması ve acil bir şekilde tamir ve ıslahların yapılabilmesi için tüm görevli birimlerimizce yürütülmeye çalışılacak olan her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir

Sivil Savunma Birimi Görev ve Yetkilerimiz:

 1.Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek, 
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
 
3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 
4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 
5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
 
6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 
7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek
8.  Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
10.Bakanlar Kurulunca; 19.12.2007 tarih ve 2007/12937 sayı ile  kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”  hükümleri çerçevesinde, işyerinde gerekli yangın önleyici tedbirleri almak, aldırtmak, malzemelerini temin etmek, yangına ilk müdahale için kat görevlileri tespit ve teşkil etmek, görev verilen personelin eğitimlerini yaptırmak. 
11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 
12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile, kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek veya verdirmek, 
14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, 
15. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

16. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
 17. Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,  üst amir adına hizmetin takip ve denetimini yapmak, 
18. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

1-Kontrol Merkezi Ve Karargah Servisinin Görevleri:

İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak,

b. Sivil savunma servislerini sevk ve idare etmek,

c. Üniteleri arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak,

d. Mahalli sivil savunma idare kademeleri ile irtibatı ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak,

e. Komşu müesseselerle haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak,

f. NBC tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek,

Olağanüstü zamanlarda hastanelerdeki sivil savunma faaliyet ve hareketlerinin sevk ve idaresi için bir kontrol merkezi ve bu merkezde bir karargâh servisi kurulur.

2. Emniyet ve Kılavuz ( Koruma) Servisinin Görevleri:

a. Hastanenin iç ve dış emniyetini sağlamak,

b. Şüpheli şahısları tespit ve polise haber vermek,

c.Tehlike sıralarında personelin sivil savunma talimat ve isteklerine uygun şekilde hareketlerini düzenlemek, kılavuzluk etmek,      

d.Panik ve kargaşalıkları ve moral bozucu hareketleri önlemek,

 e.Trafiği kontrol etmek,

 f. Taarruz devresi sonrasında yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyet altında bulundurmak,

 g.NBC maddeleri ile bulaşmış sahalar ve patlamamış momba veya mermilerin yerlerini tespit ve halkın yaklaşmasına mani olmak,

 h. Gizleme ve karartma tedbirlerini kortrol etmek

3. İtfaiye Servisinin Görevleri:

a.Hastane içinde çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek,

b.Müessese bölgelerindeki radyoaktif dekontaminasyonu (yıkamak suretiyle) yapmak,

c. Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek,

d. Barışta ve seferde yangını önleyici tedbir ve tertipleri kontrol ve sağlamak.

4.Kurtarma Servisinin Görevleri:

a. Enkaz altında kalanları kurtarmak,

b.Kurtarma sırasında yaralılara ilk acil yardımı yapmak,

c.Binalarda meydana gelen basit bozuklukları onarmak, tehlikeli durumda olanların desteklenmesini veya yıkılmasını sağlamak.

4. İlkyardım Servisinin Görevleri:

a.Kurtarılan kazazedelere ilk acil yardımı yapmak.

b.Kazazedenin şuuru yerinde ise vaka hakkında bilgi almak; değilse duruma göre bir yargıya varmak.

c.Kanama varsa durdurmak.

d.Solunum güçlüğü çekiyorsa suni teneffüs metotlarından birini uygulamak.

e.En yakın sağlık kuruluşuna sevk etmek.

f.Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplene teslimi veya gömülmeleri ve bıraktıkları eşyaların tespiti işi de, sosyal yardım servisinin de yardımı ile bu servis tarafından yapılır.

5. Sosyal Yardım Servisinin Görevleri:

Bu servis deirenin yapısına (büyük-küçük) göre;

 1 - Enformasyon kısmı,

 2 - Acil yedirme kısmı,

 3 - Barındırma ve giydirme kısmı.

a) Tehlike sırasında personeli durum hakkında sık sık aydınlatmak, morallerini kuvvetlendirmek, moral bozucu söylentilerin çıkmasını önlemek,

b) Daire personelinin ihtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve haberleşme hizmetlerini yapmak,

c) Ailesinden ayrı düşen fertlerin, mahalli sosyal yardım servisi ile işbirliği yaparak haberleşmelerini ve buluşmalarını sağlamak,

d) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslim veya gömülmeleri ve bıraktıkları malların tespiti hususlarında sağlık servisine yardım etmek, kayıtlarını tutmak,

e) Taarruz sonrası devrede müessese için ihtiyaç bulunan işçiyi tedarik etmek..

5. Teknik Onarım Servisinin Görevleri:

Taarruzların tesiri ile müessesenin makina ve diğer enerji ve imal tesisleri ile elektrik, su, havagazı, kanalizasyon, telefon gibi teknik şebekelerde vukua gelebilecek, kısa zamanda yapılması mümkün basit bozuklukların acil ıslah ve onarımlarını yapmak, faaliyetlerinin devamlarını sağlamaktadır.